XIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні»
0
0
207

ЗАПРОШЕННЯ

на

XIV науково-практичну конференцію науково-педагогічних працівників

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В УКРАЇНІ» 

17-20квітня 2018 року

м. Львів

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція

Назва секції

Контактна особа

Секція

 №1

 

IT: технології, розробки, тренди.

 

 

Теслюк Василь Миколайович

тел.: (067) 932-40-06

  1. m.teslyuk@lpnu.ua

 

Секція

 № 2

 

 

Розвиток фінансів, обліку та аналізу в умовах глобалізаційних трансформацій.

 

Гориславець

Павло Анатолійович,

тел.: (097) 218-05-13

Pavlo.A.Horyslavets@lpnu.ua

 

 

Секція

 № 3

Актуальні проблеми економіки та маркетингу України.

 

Лисяк

Наталія Михайлівна,

тел.: (067) 314-61-30

Nataliya.P.Lysyak@lpnu.ua

 

Секція

 № 4

 

Соціально-гуманітарний

розвиток України.

 

Цубов

Леонід Володимирович,

тел.: (067) 343-23-21

Leonid.V.Tsubov@lpnu.ua

 

Секція

 № 5

 

Економічна та IT-освіта: проблеми та перспективи

 

 

Слюсарчук

Юрій Миколайович,

тел.: (067) 670-32-38

Yuriy.M.Slyusarchuk@lpnu.ua

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез повинен становити до 2 сторінок (зі списком використаних джерел). Тези доповідей повинні відповідати науковій тематиці секцій та можуть бути підготовлені одним або декількома авторами.

Тези доповідей повинні відображати

такі основні елементи:

1)      постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

2)      короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вивчення даної проблематики і на які посилається автор;

3)      виділення раніше невирішених частин проблеми, котрим присвячується виступ на конференції;

4)      формування цілей або постановка задачі, які вирішує автор;

5)      короткий (тезисний) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманихнових наукових результатів;

6)      висновки щодо даного дослідження.

Тексти тез доповідей повинні відповідати нормам правопису та орфографії. Матеріали конференції будуть публікуватися в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів та орфографію несуть автори.

Тези доповідей, подані без дотримання вищезгаданих вимог, публікуватися не будуть.

Набір тексту повинен здійснюватися в текстовому редакторі MS Word 97-2013 з розширенням .doc або docx. Формат сторінки – А4 (210мм, 297мм). Параметри полів сторінки: зверху та знизу - по 2 см; внутрішнє - 2,5 см; зовнішнє - 1,5 см; дзеркальні поля.

Текст повинен бути побудований за такою схемою:

  • - П.І.Б. авторів напівжирним шрифтом, гарнітури Times New Roman, розміром 12pt із вирівнюванням по правій стороні;
  • в наступному рядку - назва організації напівжирним нахиленим шрифтом, гарнітури Times New Roman, розміром 12pt;
  • через рядок - назва тез доповіді надрукована напівжирним шрифтом, гарнітури Times New Roman, розміром 12 pt, з вирівнюванням по центру;
  • через рядок - основний текст.

Основний текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, розміром 12 pt, вирівняний по ширині сторінки з абзацним відступом 1 см; одиничний міжрядковий інтервал.

Таблиці нумеруються по правій стороні сторінки курсивним шрифтом. Заголовки таблиць розміщують по центру (шрифт напівжирний). Розмір шрифту для набору текстів у таблиці - не більший 10 pt.

Формули повинні бути набрані редактором формул MS Equation (версія не вище 3.0). Формули нумеруються в круглих дужках праворуч.

Рисунки у публікацію вставляються у растрових форматах TIFF, BMP, JPG з роздільною здатністю 300dpi. Надписи на рисунках виконують шрифтом розміром не більшим 10 pt та гарнітурою Times New Roman. Рисунок зроблений засобами MS Word повинен бути згрупований як один об'єкт. Підписи рисунків проставляються під ними вирівнюванням по центру шрифтом основного тексту.

Список використаних джерел наводиться у кінці тексту курсивом (слова список використаних джерел не ставляться). Відступ від основного тексту 10 pt.Використані джерела подаються в порядку посилань на них у тексті та оформлюються згідно з державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 

Петренко І.І.

Національний університет  «Львівська політехніка»

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 

Текст

 

  1. Алєксєєв І.В. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк // Проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 725. – с. 7 – 16.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

До 15 березня 2018 року необхідно заповнити на сайті заявку на участь у конференції та надіслати на електронну адресу контактної особи секції:

1) тези доповіді, оформлені згідно із вимогами, українською, польською або англійською мовами (назва файлу у такому форматі: 01_Prizvysche_I_P_tezy, де 01 – номер секції);

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу у такому форматі: 01_Prizvysche_I_P_kvytantsia);

 

Вартість публікації у Збірнику тез доповідей за матеріалами конференції (організаційний внесок) становить 50 грн. за 1 сторінку. У вартість організаційного внеску входить формування та пересилання електронного збірника тез доповідей та сертифіката учасника. Збірник тез доповідей та сертифікат обов'язково буде надісланий усім учасникам на електронну поштову адресу упродовж десяти днів після проведення конференції.

Оплата організаційного внеску здійснюється на рахунок ВСП НН Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка» за реквізитами р/р 26006000028287 у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львові, МФО 322313, код ЄДРПОУ 37073535. В призначенні платежу обов'язково зазначити: «Оргвнесок за участь у конференції. Прізвище платника».

 

Участь у конференції та публікація тез доповідей для науково-педагогічних працівників

НУ «Львівська політехніка» безкоштовна.

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування - за кошти учасників.

 

Тези доповідей, які не відповідатимуть вимогам щодо їх оформлення або надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду!

 

Чекаємо на Вашу участь у конференції!

Комментарии