ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ НА

ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ –

НАЙДИНАМІЧНІШОГО СЕГМЕНТУ ІТ-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

 

Українська ІТ-індустрія розвивається швидкими темпами та посідає третє місце у структурі експорту

послуг з України.

ІТ-галузь є єдиною поміж українських експортних індустрій високих технологій , що стабільно

прогресує та вимірюється обсягом залучених ІТ-фахівців, замовлення на яких в Україні щороку зростатиме.

 

Адреса: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11

Контактні телефони:(056) 409-06-04, 409-17-14, 409-17-24, 409-06-25. Адреса офіційного сайтуhttp://fit.knu.edu.ua/

Декан факультету інформаційних технологій:

Чубаров Владислав Анатолійович, доцент, кандидат технічних наук, dekan_fit@ktu.edu.ua

 

 

Пріоритетним завданням підготовки конкурентоздатних ІТ-фахівців є формування навичок роботи з сучасними операційними системами, комп’ютерними мережами, системами автоматизованого проектування, програмним забезпеченням у будь-якій галузі: в бізнесі, на виробництві, в освіті та науці.

Соціальні дослідження констатують, що у 2020 році кожна третя світова вакансія належатиме цій галузі. Сьогодні задіяні в ІТ-індустрії українці формують інвестиційно привабливий імідж нашої країни, успішно працюють із провідними міжнародними компаніями, сприяють залученню інвестицій і зміцненню економіки. Єдина конкурентна перевага, яку має наша країна в цьому аспекті, це – традиційно сильні IT-кадри.

 

Історична довідка. Факультет інформаційних технологій створено 1 вересня 2001 року на підставі листа Міністерства освіти і науки України № 4.3–5/1145 від 13 липня 2001 року наказом ректора № 202к від 1 вересня 2001 року.

Факультет очолювали:

 

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив із 95 викладачів (5 професорів, 37 доцентів, 32 старших викладача, 21 асистент).

Підготовка студентів на факультеті:

денне відділення – 591 студент (427 студ. – бюджетна форма навчання; 164 студ. – контрактна форма навчання); 4 іноземних студента;

заочне відділення – 91 студент (29 студ. – бюджетна форма навчання; 61 студ. – контрактна форма навчання); 1 іноземний студент.

 

До складу факультету входять п’ять кафедр:

 • автоматизації, комп'ютерних наук і технологій (завідувач Моркун Наталя Володимирівна, доцент, доктор технічних наук; (кімн. 249, тел.: 409-06-38) 
 • інженерної педагогіки та мовної підготовки (в.о. завідувача Тарасова Олена Володимирівна, доцент, кандидат психологічних наук; кімн. 442, тел.: 409-06-05)
 • моделювання та програмного забезпечення (в.о. завідувача Стрюк Андрій Миколайович, доцент, кандидат технічних наук; (кімн. 318, тел.: 409-06-07)
 • комп’ютерних систем та мереж (завідувач Купін Андрій Іванович, професор, доктор технічних наук; (кімн. 375, тел.: 409-17-20)
 • іноземних мов (завідувач Голівер Надія Олексіївна, доцент, кандидат педагогічних наук; (кімн. 530, тел.: 409-06-49)

 

Підготовка фахівців здійснюється із:

галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки

123 – Комп’ютерна інженерія

галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю:

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю:

015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)

015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехніка та електромеханіка)

 

 

Підготовку фахівців за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки» та 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» здійснює кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій (АКНТ).

Основними напрямками спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» є: інтеграція знань в області комп'ютерних наук, програмного забезпечення, баз даних і знань, інформаційної підтримки для прийняття рішень, інформатизації сучасних бізнес-процесів для виконання IТ-проектів і програм. Перевага спеціальності 122 полягає у тому, що спеціальність має найбільш широкий спектр дисциплін з інформаційних технологій для підготовки фахівців, які володіють навичками в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне мислення, моделювання, програмування і проектування систем.

Робота, яку зможуть виконувати:

–       програмувати мовами C, C ++, C #, Java;

–       створювати і управляти ІТ-проектами;

–       розробляти та впроваджувати системи корпоративного управління;

–       розробляти мобільні додатки для Android, Windows Phone, iOS;

–       працювати з базами даних;

–       розробляти інтернет-сайти та людино-машинні інтерфейси із застосуванням Web-технологій, Web-дизайну, комп'ютерної графіки та електронної комерції;

–       математичне моделювання та оптимізацію складних комп'ютерних систем.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

–       Основи інформаційних технологій – IT Essentials (Cisco).

–       Сертифікація Microsoft Technology Associate; Microsoft Office Specialist.

Основними напрямками спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» є: створення, впровадження, налагодження та обслуговування систем автоматизації технологічних процесів на базі типових рішень із використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління. Перевага спеціальності 151 полягає у тому, що студенти отримують найбільш широкий спектр технічних знань, які визначаються впровадженням комп'ютерних систем автоматики і управління в усіх галузях техніки і технологій. Фахівці мають високий рівень комп'ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати завдання автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації на базі інформаційних технологій.

Робота, яку зможуть виконувати:

–       розробляти та підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;

–       проектувати і керувати сучасними промислово-технологічними комп'ютерними системами і мережами;

–       здійснювати планування, оптимізацію та інтелектуалізацію виробничих процесів;

–       розробляти та підтримувати експлуатацію систем із числовим програмним управлінням технічними засобами;

–       виконувати діагностику роботи цифрових пристроїв і систем управління;

–       розробляти та адмініструвати бази даних (Oracle, MySQL, Visual FoxPro).

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

–       Сертифікація знань у галузі автоматики від компаній Schneider-Electric та FESTO.

–       Сертифікація Microsoft Technology Associate; Microsoft Office Specialist.

 

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

АВТОМАТИЗАЦІЇ, КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ (АКНТ) 

Кафедра була створена як окремий підрозділ на базі кафедри Електрифікації гірничих робіт Криворізького гірничорудного інституту в 1961 році та із того часу декількаразово змінювала назву:

кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП);

кафедра автоматизації виробничих та інформаційних процесів (АВІП, 1990 р.);

кафедра інформатики, автоматики і систем управління (ІАСУ, 1997 р.).

 

На початку своєї історії кафедра випускала фахівців за спеціальностями «Електрифікація промислових підприємств і установок», «Електрифікація та автоматизація гірничих робіт», «Електропривод та автоматизація технологічних комплексів», а також обслуговувала проведення навчальних дисциплін з автоматизації виробничих процесів, автоматизованого електроприводу, промислової електроніки на всіх спеціальностях інституту. У зв’язку із розширенням переліку дисциплін кафедри та появою сучасних напрямків інформаційного характеру кафедру АВП у 1990 р. перейменовано на кафедру автоматизації виробничих та інформаційних процесів (АВІП). У 1995 році на кафедрі АВІП відкрито нову спеціальність: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (КСУА) – для проектування, впровадження, експлуатації та дослідження систем автоматичного керування та їх елементів. Спеціальність стала вдалим поєднанням двох напрямків: інформатики та автоматики, де комп’ютер розглядається як засіб та інструмент для побудови автоматизованих систем керування.

З 1995 р. при Криворізькому технічному університеті відкривається спеціалізована вчена рада К 16.01.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.05.06 «Гірничі машини»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; 05.13.22 «Управління проектами та розвиток виробництва»; 05.15.08 «Збагачення корисних копалин». На базі цієї ради з 1997 р. утворюється спеціалізована вчена рада Д 09.052.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук, яка включає названі вище спеціальності. З 1999 по 2008 р. головою спеціалізованої ради був завідувач кафедри ІАСУ, проф. Назаренко В. М. Із 2008 року головою спецради призначено проф. Моркуна В. С.

1 вересня 2001 р. у складі нового факультету інформаційних технологій Криворізького технічного університету створено кафедру економічної кібернетики (ЕК) на підставі листа Міністерства освіти і науки України № 4.3-5/1145 від 13.07.2001 р. і Наказу по університету № 202к від 01.09.2001 р. У зв’язку із відкриттям нової спеціальності «Управління проектами» із галузі знань «Специфічні категорії» наказом ректора № 342 від 04.11.2008 р. кафедру економічної кібернетики перейменовано на кафедру економічної кібернетики і управління проектами (ЕКіУП).

Із 31 серпня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри інформатики, автоматики та систем управління та кафедри економічної кібернетики і управління проектами утворено кафедру автоматизації, комп’ютерних наук і технологій (АКНТ). Нині очолює кафедру доктор технічних наук Моркун Наталя Володимирівна.

Пройдений шлях колективом кафедри за роки свого існування підтвердив її науковий потенціал: захищено 6 докторських та 33 кандидатських дисертації. Членами кафедри видано 25 монографій, отримано понад 500 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано понад 1200 наукових праць. У 2006 р. за дослідження «Комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління та оптимізації гірничорудних виробництв» професор Моркун В. С. став лауреатом Державної премії України. Викладачі кафедри Моркун Н. В. та Рубан С. А. брали участь у транс'європейській програмі взаємообмінів між університетами (TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку»).

Для забезпечення навчального процесу активно застосовується сучасне лабораторне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення провідних світових компаній і брендів, зокрема: Cisco, D-Link, Vinet, Panduit, ATMEL, ScheiderElectric, PhoenixContact, IBM, Microsoft, Neuromatrix тощо. Математичні розрахунки і комп’ютерне моделювання здійснюють у спеціалізованих програмних пакетах: MATLAB, MathCAD, LabView. Для використання в навчальному процесі  на кафедру передано 12 комплектів ліцензійного програмного забезпечення з розробки автоматизованих систем управління виробництвом (MES) від компанії Wonderware. Це стратегічна промислова прикладна платформа, заснована на технології ArchestrA, для людино-машинного інтерфейсу (HMI), диспетчерського контролю (SCADA), Geo-SCADA і рішень з управління виробництвом і продуктивністю (MES).

Кафедра входить до складу Асоціації промислових підприємств автоматизації України – АППАУ. На постійній основі функціонує авторизований центр з автоматизації від міжнародної корпорації SchneiderElectric.

 

 

Підготовку за рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» із галузі знань «Інформаційні технології» зі спеціальності

123 – «Комп’ютерна інженерія» здійснює кафедра комп’ютерних систем та мереж (постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р.). Навчальна діяльність регламентується ліцензіями та сертифікатами про акредитацію Міністерства освіти і науки України (НД-ІІ № 0456170 від 30.11.2012 р.,

НД-ІІІ № 0456825 від 05.06.2013 р., НД-ІV № 0459142 від 08.11.2013 р.). Підготовка бакалаврів здійснюється за денною та заочною формою навчання з ліцензованим обсягом 50/50 осіб. Ліцензійний обсяг магістратури складає 20 осіб для очної та заочної форм навчання.

Випущено фахівців (бакалаврів – понад 500, спеціалістів – 363, магістрів – 31).

У процесі підготовки фахівців спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія – поряд із вивченням засобів програмування високого та низького рівнів різними мовами зосереджено значну увагу на вивченні архітектури, апаратних засобів, комп’ютерної схемотехніки та системотехніки, а також телекомунікаційних, мережевих та web-технологіях.

Робота, яку зможуть виконувати:

-       працювати із сучасними операційними системами (WindowsServer, UNIXFreeBSD, Linux) та телекомунікаційними мережами (Internet, Intranet, IoT);

-       налагоджувати мережеве обладнання: комутатори та маршрутизатори;

-       програмувати мовами С, С++, С#, , JAVA, PHP, Assembler, VHDL;

-       працювати з базами даних.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

Основи інформаційних технологій – IT Essentials (Cisco).

Основи комп’ютерних мереж D-Link.

Маршрутизація та комутація в комп’ютерних мережах – CCNA Routing and Switching (Cisco).

Структуровані кабельні системи Panduit (оптичні та мідні).

 

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

У процесі підготовки фахівців викладаються дисципліни, які розподіляються на групи: апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі, автоматизовані системи керування процесами та об’єктами.

 

Вивчення дисциплін групи «Комп’ютерні мережі» передбачає систему дистанційної освіти та сертифікацію Cisco Networking Academy.

Під час навчання студентство має змогу отримати практичний досвід роботи з обладнанням світових лідерів ІТ-індустрії: CiscoSystems, D-Link, Panduit (комп’ютерні мережі) та Schneider Electric, Phoenix Contact (промислові контролери, пристрої автоматичного керування та промислові комп’ютерні мережі), Neuromatrix (комп’ютерні системи штучного інтелекту).

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ) створена відповідно до наказу ректора Криворізького технічного університету (№ 301 від 17 жовтня 2007 р.)

Метою такого рішення постала необхідність розширення спеціалізації для вдосконалення підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія», ліцензування спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». До цього підготовка студентів зазначеного напряму здійснювалася кафедрою інформатики, автоматики та систем управління.

У березні 2008 р. кафедрою вперше проведено Всеукраїнську студентську науково-технічну конференцію «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі (КІСМ-2008)» співорганізатори: Міністерство освіти та науки України, НТУУ «КПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний гірничий університет). Згодом конференція стала проводитися щорічно та фактично перетворилася міжнародний веб-форум, у якому упродовж 2008–2017 рр. брали участь учасники із закладів вищої освіти України, Білорусі, Австрії, Мексики, Македонії, Китаю, Німеччини, Польщі. Щорічно географія конференції розширюється.

2012–2013 н. р. кафедрою укладено угоду про співробітництво з провідною

ІТ-компанією «Phoenix Contact» (Німеччина) з метою організації сучасної лабораторії з новітнім мікроконтролерним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням.

Для забезпечення навчального процесу активно застосовується сучасне лабораторне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення провідних світових компаній і брендів, зокрема: Cisco, D-Link, Vinet, Panduit, ATMEL, Schneider Electric, Phoenix Contact, IBM, Microsoft, Neuromatrix тощо.

Упродовж 2013–2014 н. р. відкрито спеціалізовану лабораторію EduNet (ауд. 368) з обладнанням Phoenix Contact (Німеччина) спільно з представниками відповідної компанії.

На кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.07 – автоматизація процесів керування під керівництвом професора Купіна А. І. та доцента Чубарова В. А.

До 10-річчя створення кафедри комп’ютерних систем та мереж проведено XI Всеукраїнську науково-практичну WEB-конференцію аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ-2018)

21-23 березня 2018 р. Кількість учасників – понад сто із дванадцяти закладів вищої освіти.

До співпраці з виставками науково-технічних робіт запрошено учнів Криворізьких закладів позашкільної освіти (КПНЗ «Центр позашкільної освіти «Мрія» Криворізької міської ради, КПНЗ «Станція юних техніків Довгинцівського району» КМР, КПНЗ «Клуб науково-технічної творчості учнівської молоді Тернівського району» КМР, КПНЗ «Станція юних техніків Саксаганського району» КМР, КПНЗ «Центр науково-технічної творчості, учнівської молоді Металургійного району» КМР, КПНЗ «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської ради, КПНЗ «Станція юних техніків Тернівського району» КМР).

 

 

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі моделювання та програмного забезпечення здійснюється за спеціальністю

121 – Інженерія програмного забезпечення, що спрямована на проектування, розробку, супроводження та використання різних видів програмного забезпечення.

Випускники бакалаври отримують кваліфікацію «фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення». Їх професійна діяльність пов’язана з розробкою та експлуатацією програмного забезпечення автоматизованих систем різного призначення, комп’ютеризованих систем обробки інформації та систем штучного інтелекту.

У процесі підготовки студенти оволодівають фундаментальними компетенціямив області методів і технологій розробки програмного забезпечення, системної інфраструктури, застосування програмних додатків. Досягається гармонійне поєднання теоретичної бази в галузі математичних методів в інформатиці, алгоритмізації, схемотехніки, комп'ютерного моделювання і практичної різнобічної підготовки в галузі промислового програмування всіх рівнів складності. Забезпечується практичне програмування баз даних, систем штучного інтелекту, мобільних платформ і WEB-додатків.

Робота, яку зможуть виконувати:

–     програмувати мовами Python, С/С++, C#, Java, PHP, JavaScript, Assembler;

–     працювати з системами керування базами даних;

–     працювати з операційними системами – мобільними пристроями у тому числі;

–     розробляти та керувати програмними (у тому числі – WEB) проектами.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

–     Тестування програмного забезпечення.

–     Основи програмування Technology Nation БО «Благодійний фонд «Брейн-баскет Фаундейшн».

 

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кафедра моделювання та програмного забезпечення готує висококваліфікованих фахівців, робота яких пов’язана з розробкою та експлуатацією програмного забезпечення різного призначення, яка забезпечує комп’ютеризацію практично будь-якої галузі людської діяльності – у бізнесі, виробництві, освіті, науці та в інших галузях. Випускники за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» готуються для роботи у галузі комп’ютерних технологій. Фахівці зможуть працювати в організаціях, які розробляють або використовують різноманітні комп’ютеризовані системи, в тому числі комп’ютеризовані системи обробки інформації й управління, системи штучного інтелекту та системне програмне забезпечення ЕОМ, автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації, мережеві системи.

 

 

Предметна область та напрям спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» – прогресивні інформаційні технології розробки інформаційного та програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем, web-додатків, прикладних програм мультимедіа та технологічних процесів тощо.

Сфери діяльності фахівця зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

 • розробка компонентів комп’ютеризованих систем обробки інформації, керування комп’ютерними системами, проектування систем штучного інтелекту, системного програмного забезпечення ЕОМ, автоматизованих систем обробки текстової та графічної інформації, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень, систем автоматизованого проектування, виробництва та управління підприємством;
 • обґрунтування рішень із вибору засобів передачі даних, визначення моделей мереж, вибір необхідного апаратного та програмного забезпечення розподілених мереж та систем телекомунікації;
 • розробка візуальних і невізуальних компонентів програмного забезпечення в умовах автоматизованого проектування та створення великих програмних продуктів за допомогою сучасних технічних засобів та інтегрованих середовищ розробників;
 • розробка програмних засобів та організаційних заходів щодо захисту інформації баз даних і комп’ютерних мереж в умовах несанкціонованого доступу.

За 22 роки існування кафедри підготовлено понад 700 спеціалістів і магістрів.

 

Підготовка бакалаврів та магістрів спеціальності 015 – Професійна освіта(спеціалізація – комп’ютерні технології) та бакалаврів спеціальності

015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехніка та електромеханіка) здійснюється на кафедрі інженерної педагогіки та мовної підготовки.

Підготовка спрямована на надання ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки в галузі:

- програмування у різних середовищах;

- побудови інформаційних систем для управління та навчання;

- роботи з інтелектуальними, зокрема, експертними системами;

- роботи із мережевими технологіями, Internet-технологіями, Web-дизайном;

- роботи з мультимедійними засобами, засобами широкоформатної демонстрації та побудови презентацій;

- роботи з системами автоматизованого проектування;

- загальної та вікової психології, психології праці;

- методики організації та проведення занять із комп’ютерних дисциплін у вищих професійних навчальних закладах.

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій. Студенти оволодівають інженерними компетенціями комп’ютерної галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у закладах вищої освіти.

Робота, яку зможуть виконувати:

- створювати та використовувати комп’ютерні технології під час управління та навчання;

- передавати знання психолого-педагогічної та інженерної (комп’ютерні технології) галузей учням професійно-технічних навчальних закладів під час управління та навчання, студентам закладів вищої освіти.

- психолого-педагогічної та електротехнічної галузей під час управління та навчання.

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехніка та електромеханіка) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та галузевої – електротехніка та електромеханіка. Студенти оволодівають компетенціями електротехнічної галузі під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати електротехнічні дисципліни у професійно-технічних навчальних закладах.

Робота, яку зможуть виконувати:

- створювати та використовувати енергоефективне електромеханічне обладнання під час управління та навчання;

- передавати знання психолого-педагогічної та електротехнічної галузей під час управління та навчання учням у закладах професійного типу.

 

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Історія створення кафедрибере свій початок у 1962 р., коли почалося викладання російської мови для перших іноземних студентів, що прибули з Куби. У зв’язку з подальшим зростанням їх кількості в 1981 р. на базі секції російської мови при кафедрі іноземних мов створено кафедру російської мови як іноземної.

Кафедру української та російської мов створено на базі кафедри російської мови як іноземної в 1996 р. У 2001 р. викладачі кафедри інженерної педагогіки ввійшли до складу кафедри інформатики, автоматики і систем управління. Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки (ІПМП) створена згідно наказу ректора Криворізького технічного університету в 2002 р. У 2016 р. до кафедри приєдналися викладачі кафедри історії.

Кафедра забезпечує викладання низки гуманітарних курсів психолого-педагогічного та мовно-культурологічного профілю.

Підготовка іноземців на кафедрі ІПМП передбачає допрофесійний і професійний етапи.

 

Допрофесійна (пропедевтична) підготовка іноземних студентів охоплює період їхнього навчання на підготовчому  відділенні для іноземних громадян (зарахування слухачів відбувається на основі документів про базову середню освіту). За цей період, упродовж двох семестрів, іноземні слухачі підготовчого відділення передовсім набувають рівня володіння українською (російською) мовою, необхідного не лише для здійснення побутової комунікації, а й для продовження навчання на професійному етапі. Крім того, відбувається адаптаційне влиття іноземця в нове для нього українське культурне, соціальне та мовне середовище. Зазвичай щорічно працює 5-6 груп підготовчого відділення інженерного, медичного та економічного профілю. У групі вчиться 8-12 іноземних слухачів. Підготовка здійснюється за російськомовним та україномовним проектами, а з 2018–2019 р. стартує англомовний проект. Іноземці-слухачі ґрунтовно вивчають обрану мову, засвоюють основи наукового стилю, оновлюють та повторюють базові знання з профільних предметів (фізика, хімія, математика; біологія; економіка тощо).

По закінченні навчання на підготовчому відділенні іноземні абітурієнти мають змогу обрати бажану спеціальність і продовжити навчання або на бакалавраті, або в магістратурі, або в аспірантурі університету (залежно від наявності відповідних перекладених документів, які засвідчують освіту, отриману на батьківщині). Здійснення професійної підготовки іноземців відбувається у загальних групах українського студентського контингенту.

Сьогодні в ДВНЗ «КНУ» вчиться близько ста іноземців із багатьох країн світу (Камерун, Конго, Кот-Д’Івуар, Пакистан, Алжир, Марокко, Туніс, Нігерія, Туркменістан, Таджикистан, Ліван, Ефіопія  тощо).

 

ІННОВАТИКА РОБОТИ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між виконкомом Криворізької міської ради, народним депутатом К. Павловим, Криворізьким національним університетом та Криворізькою міською організацією ветеранів за сприяння в.о. завкафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки доцента Тарасової О. В. та викл. Ткачук В. В. задля покращення соціальної адаптації людей похилого віку, що мешкають у Кривому Розі, здійснювалося навчання впродовж трьох місяців (березень – травень 2018 р.) при територіальних центрах соцобслуговування в усіх районах нашого міста.

У першому наборі навчалося 98 бажаючих літніх студентів.

Заняття із комп’ютерної грамотності проводилися студентами четвертого курсу спеціальності 015 – Професійна освіта (комп’ютерні технології) групи ПН-14; співпраця спрямована на формування і розвиток навичок використання новітніх технологій, передовсім інформаційних та комунікаційних. Цьогоріч 18 вересня у восьми територіальних центрах міста стартував другий набор студентів університету «третього віку» комп'ютерної грамотності для літніх студентів. У кожному районі водночас працює по дві групи. Заняття проводяться студентами четвертого курсу групи ПН-15 (випускова кафедра – інженерної педагогіки та мовної підготовки).

 

            

 

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Нові технології вивчення іноземних мов

Кафедра іноземних мов є одним зі структурних підрозділів факультету інформаційних технологій та забезпечує формування, розвиток і вдосконалення комунікативних компетенцій студентів, аспірантів, здобувачів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання трьома іноземними мовами: англійською, німецькою та французькою.

Кафедра іноземних мов співпрацює з українськими та закордонними науковими установами й організаціями, зокрема з Українською спілкою германістів вищої школи, заснованою у 2004 р. Керівництво та члени Спілки беруть активну участь в організації конференцій на базі кафедри, обмінюються інформацією щодо актуальних наукових проблем. Кафедра регулярно отримує Інформаційний бюлетень УСГВШ, в якому повідомляється про нові наукові здобутки в дослідженні та викладанні германських мов; здійснюється координація наукових інтересів фахівців, розміщується важлива інформація з проблем германістики.

Поряд з активною участю в роботі Спілки кафедра систематично проводить міжнародні науково-практичні конференції «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців», співорганізаторами яких є Новий університет Букингемшир (Велика Британія), Леонський університет (Іспанія), Університет Гранади (Іспанія), ДВНЗ «Національний гірничий університет» (Україна), ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Україна), Молодіжний виконком Кривбасу, Федерація обміну Франція-Україна, Українська спілка германістів вищої школи.

Результатом співпраці з Федерацією обміну Франція-Україна є організація щорічного стажування студентів та викладачів університету у Франції та заснування студентського франкофонного театру «KiOreCru», який регулярно представляє нові вистави французькою мовою. Роботою театру разом зі старшим викладачем кафедри Георгієвою О. П. керує волонтер-викладач, член Федерації обміну Франція–Україна Катрін Лавердан.

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра іноземних мов активно впроваджує інноваційні технології викладання іноземних мов у навчальний процес, поєднує традиційний та інноваційний методи роботи, застосовує нові інформаційні технології на базі мультимедійної лабораторії.


Мовна підготовка майбутніх фахівців у межах діяльності п’яти студій із вивчення іноземних мов оснащена аудіо- та відеотехнікою.

 

Застосування мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземних мов дозволяє:

 • надавати і закріплювати значні обсяги інформації на відміну від традиційного декількаразового навчання;
 • досягати найвищого рівня наочності;
 • підвищувати емоційний фон навчального процесу.

Задля активізації й оптимізації наукової та творчої діяльності студентства під час вивчення мов на кафедрі задіяно декілька студентських клубів:

 • Євроклуб «Stream»
 • «Debate-club»
 • «Movie-club»

Діяльність клубів полягає у формуванні мовної компетенції (загальної і професійної); навичок критичного та аналітичного мислення, толерантного ставлення до різних аргументованих позицій.

 

                                       

 

УЧАСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ В МІЖНАРОДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ

На сьогодні при факультеті з метою підвищення ефективності навчання фахівців із комп’ютерних технологій створено Мережеву академію CISCO та Навчальний центр Schneider Electric. Це дозволяє студентам отримати ґрунтовну практичну підготовку в спеціалізованих лабораторіях та пройти додаткову сертифікацію з основ інформаційних технологій, комп’ютерних мереж та автоматизації

 

 

технологічних процесів. Університет співпрацює з німецькою компанією Phoenix Contactза освітньо-навчальною програмою EduNet та має статус Академічного партнера компанії D-Link. Студенти факультету мають можливість упродовж навчання безкоштовно використовувати ліцензійне програмне забезпечення Microsoft.

Мережева академія Cisco (працює з 2006 р.); Навчальний центр Schneider Electric (працює з 2010 року). З 2012 р. університет має статус Академічного партнера

D-Link. Із 2013 р. університет підключено до навчальної мережі EduNet (Phoenix Contact). Навчальна програма з вивчення пасивного мережевого обладнання Panduit. Міжнародна програма співробітництва «Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)».

Участь в освітніх програмах дає низку переваг:

Для університету:

постійне підвищення професійного рівня викладачів;

пільгові умови придбання лабораторного обладнання та програмного забезпечення;

доступ до навчальних програм;

підтримка в оnline режимі.

Для студента:

теоретичні знання та практичні навички;

навчальна сертифікація за напрямами;

участь у виставках, конференціях, вебінарах.

переваги на ринку праці.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА ДЛЯ НАВЧАННЯ НА ФІТ

Лабораторія EduNet компанії Phoenix Contact(ауд. 368). Відкриття лабораторії зумовлено співпрацею кафедри комп’ютерних систем та мереж, факультету інформаційних технологій з освітньою мережею EduNet компанії Phoenix Contact (Німеччина). Лабораторія EduNet призначена для вивчення сучасних засобів автоматизації технологічних процесів і мережевих технологій. Обладнання компанії Phoenix Contact, представлене в лабораторії, дозволяє організувати системи управління широкого спектра: від побутових простих електричних пристроїв до систем комплексної автоматизації великих підприємств, зокрема промислових.

 

Лабораторія «Комп’ютерних мереж» (ауд. 379). Забезпечує лабораторний практикум із дисциплін: «Комп’ютерні мережі», «Глобальні комп’ютерні мережі», «Комп’ютерні мережі та захист даних»,що є базовими для спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп’ютерні науки» та 015 «Професійна освіта (спеціалізація – Комп’ютерні технології). У навчальному процесі використовується сучасне спеціалізоване  телекомунікаційне обладнання компаній Cisco, D-Link, Vinet. На базі цієї лабораторії створена і працює Мережева академія CISCO, програма якої інтегрована у навчальний процес вищезазначених спеціальностей із вивчення мережевих технологій.

 

 

 

Лабораторія «Елементів пневмоавтоматики та робототехніки на базі обладнання компанії FESTO» (ауд. 200 а). Забезпечує лабораторний практикум із вивчення дисциплін: «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», «Електро-мехатронні системи», «Мехатроніка», «Робототехніка», «Кібер-фізичні системи мехатронних пристроїв», що є базовими для спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Лабораторія оснащена сучасним обладнанням від провідних світових виробників: Festo, Mitsubishi, Schneider Electric, ОВЕН.

    

 

Лабораторія «Технологічних вимірювань та технічних засобів автоматизації» (ауд. 200 б).Забезпечує лабораторний практикум із дисциплін: «Технологічні вимірювання та прилади», «Технічні засоби автоматизації», «Типові процеси та об’єкти автоматизації», «Електро-мехатронні системи», «Промислові мережі та польові шини», «Технічна діагностика і надійність систем». Лабораторія

     

 

оснащена сучасним обладнанням виробництва компаній Schneider Electric

 (програмовані логічні контролери серій Modicon M340, M238, перетворювачі частоти Altivar 312), Danfoss. Лабораторія використовується для практичної підготовки фахівців спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також студентів електромеханічних, електричних, гірничих, машинобудівних та інших спеціальностей.

 

Лабораторія «Моделювання систем автоматичного керування» (ауд. 263). Забезпечує лабораторний практикум із дисциплін: «Теорія автоматичного керування», «Адаптивні та робастні системи», «Імітаційне моделювання», «Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації», «Математичні методи оптимізації», «Системний аналіз складних систем управління», «Спеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування», «Комп’ютерні технології інтелектуального аналізу даних», що є базовими для спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Лабораторія оснащена сучасним персональними комп’ютерами, що дозволяє виконувати роботи не тільки на лабораторних стендах, а й у спеціалізованих програмних пакетах: MATLAB, MultiSim, LabView, MathCAD, а також у середовищі Microsoft Visual Studio.

 

Лабораторія «Систем автоматики на основі промислових контролерів компанії Schneider Electric» (ауд. 370). Забезпечує лабораторний практикум із дисциплін: «Контролери та їх програмне забезпечення», «Промислові мережі та інтеграційні технології», «Елементи автоматики та електромеханіка», що є базовими для спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 123 «Комп’ютерні системи та мережі». Лабораторія оснащена сучасним обладнанням Schneider Electric (Twido, Modicon TSX Micro, Modicon TSX Premium, ILC Zelio, Magelis, Altivar, Altistart).

На базі цієї лабораторії створений Авторизований навчальний центр компанії «Шнейдер Електрік Україна» – «Пристрої автоматики та системи керування механізмами та промисловими процесами», який надає послуги:

- підвищення кваліфікації за напрямом автоматика та системи керування;

- консультаційні послуги з автоматики та систем керування.


Після закінчення курсів видається свідоцтво про підвищення кваліфікації та сертифікат про навчання на обладнанні компанії Schneider Electric.


  

 

Лабораторія «Систем автоматики на основі промислових контролерів та засобів візуалізації» (ауд. 371). Забезпечує лабораторний практикум із дисциплін «Контролери та їх програмне забезпечення», «Людино-машинні інтерфейси», «Інтегровані системи управління», «Системи диспетчеризації, управління та збору даних», «Промислові мережі та інтеграційні технології». Лабораторія оснащена обладнанням виробництва компанії Schneider Electric, а саме: промисловими контролерами Premium, сенсорними панелями Majelis XBT GT та літеро-цифровими панелями Majelis XBT R для візуалізації технологічних процесів.

У лабораторії встановлено ліцензійне програмне забезпечення:

-  Unity Pro, SoMachine – для розробки програм для ПЛК;

-  Vijeo Designe, Vijeo Designer Lite – для розробки засобів людино-машинного інтерфейсу з використанням панелей оператора;

-  Vijeo Citect – для розробки супервізорних систем диспетчерського керування та збору даних (SCADA);

-  Wonderware – для розробки автоматизованих систем управління виробництвом (MES).

 

   

 

БАЗИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ФІТ

Студенти факультету проходять практики, базами яких є підприємства – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Кривбасзалізорудком», ТОВ «Софт-Сервіс Кривий Ріг», ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Будівельно-фінансова група», ТОВ СГП «КОЛОРИТ», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»; ТОВ «Ювікс», ДП «Кривбасстандартметрологія», ТОВ «Білий вітер», интернет-сервіс провайдери міста, навчальні заклади професійно-технічної освіти міста (спеціальність 015 – Професійна освіта). Також студенти працюють в інформаційних відділах та виконують функції інженерів з електронного устаткування в навчальних закладах.